Перейти в головне навігаційне меню Перейти до головного Перейти на нижній колонтитул сайту

ЗБРОЯ НА НЕТРАДИЦІЙНИХ ПРИНЦИПАХ

Том 1 № 1 (2014)

Аналіз концепції багатоступінчастого прискорення макротіл (Частина 1)

  • П. І. Нор

    Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України
    Біографія
DOI
https://doi.org/10.34169/2414-0651.2014.1(1).52-63
Надіслано
21 березень 2014
Опубліковано
24.03.2014

Анотація

Розглянуто принципи побудови багатоступінчастих імпульсних індукційних прискорювачів макротіл у вигляді дискретної послідовності одноступінчастих прискорювачів, що мають на прискорюваному тілі або багатовиткову котушку, подібну до котушки індуктора, або суцільне короткозамкнене кільце. Аналізуються особливості цих принципів та характеристики робочих процесів прискорювачів. В 1-й частині роботи подано результати моделювання прискорювачів на ЕОМ і наведено приклади здійснення лабораторних моделей прискорювачів індукційного типу.

Посилання

[1] McNab, I. R. Early Electric Gun Research. // IEEE Trans. on Magnetics. – January 1999, Vol. 35, No. 1, pp. 250261. DOI: https://doi.org/10.1109/20.738413\r\n[2] Mynhalev, V. S. O dvyzhenyy ydealno provodyashcheho tela v neodnorodnom mahnytnom pole // Elektrofyzycheskaya apparatura, 1965, Vol. 3, pp. 121-136.\r\n[3] Doynykov, N. Y. Opredelenye syly vzaymodeystvyya dvukh koaksyal’nykh solenoydov // Elektrofyzycheskaya apparatura, 1965, Vol. 3., pp. 46-50.\r\n[4] Kalantarov, P. L., Tseytlyn, L. A. Raschet induktivnostey / Sprav-k. – 3-e yzd., pererab. y dop. – L.: Enerhoatomyzdat, 1986, p. 487.\r\n[5] Bolyukh, V. F., Danko, V. H. Liniyni elektromekhanichni peretvoryuvachi impulsnoyi diyi. – Kh.: NTU «KhPI», 2006, p. 260.\r\n[6] Tozony, O. V. Metod vtorychnykh ystochnykov v elektrotekhnyke. – M.: Enerhyya, 1975, p. 296.\r\n[7] Chemerys, V. T., Podoltsev, A. D. Yssledovanye mahnytoympulsnoho vzaymodeystvyya provodyashchykh konturov na ETsVM s uchetom dvyzheniya vtorychnoho kontura // Tekhnich. elektrodinamika, 1979, No. 1, pp. 22-26.\r\n[8] Chemerys, V. T., Podoltsev, A. D. Prymenenye metoda yntehral’nykh uravnenyy dlya rascheta neustanovyvshykhsya elektromahnytnykh poley v dvyzhushchykhsya provodyashchykh sredakh // Yzvestyya AN SSSR. Enerhetyka y transport, 1987, No. 6, pp. 116-120.\r\n[9] Kucheryavaya, Y. N., Podoltsev, A. D., Chemerys, V. T. Vlyyanye lyneynykh razmerov udarnoho elektrycheskoho dvyhatelya solenoydnoho typa na eho enerhetycheskye kharakterystyky // Elektrychestvo, 1984, No. 10, pp. 50-53.\r\n[10] Chemerys, V. T., Kucheryavaya, Y. N. Chyslennyy eksperyment v zadache optimizatsyi solenoidnoho dvihatelya udarnoho deystviya // Tekhnich. elektrodinamika, 1989, No. 5, pp. 15-18.\r\n[11] Nemtsov, M. V. Spravochnyk po raschetu parametrov katushek ynduktyvnosty. – M.: Enerhoatomyzdat, 1989. – 193 s.\r\n[12] Chemerys, V. T., Bolyukh, V. F, Mashtalyr, V. V. O vozmozhnosty prymenenyya v mynometakh kalybra 82 mm ynduktsyonnoho sposoba metanyya myn // Artylleryyskoe y strelkovoe vooruzhenye, 2010, No. 2, pp. 50-58.\r\n[13] Patent SShA № 5075136. – 1991 // Aivaliotis E., McKee B. D. Electromagnetic launcher system.\r\n[14] Chemerys, V. T., Marinchenko, H. Ye. (2011) \"Zastosuvannya modelyuyuchoyi prohramy «ELCUT» dlya doslidzhennya elektromahnitnykh kharakterystyk induktornykh system\", Naukoyemni tekhnolohiyi, No. 1-2, pp. 116-123. DOI: https://doi.org/10.18372/2306-1472.35.1564\r\n[15] Kholzunov, A. H. Osnovy rascheta pnevmatycheskykh pryvodov. – M. -L.: Mashynostroenye, 1964, p. 268.\r\n[16] Shokair, I. R., Cowan, M., Kaye, R. J., Marder, B. M. Performance of an Induction Coil Launcher // IEEE Trans. on Magnetics. – January 1995, Vol. 31, No. 1, pp. 510-515. DOI: https://doi.org/10.1109/20.364640\r\n[17] Chemerys, V. T. Optymyzatsyya ynduktsyonnoho uskorytelya makrotel metodom LP-poyska // Artilleriyskoye i strelkovoye vooruzheniye, 2008, No. 3, pp. 35-44.\r\n[18] Shneerson H. A. Polya y protsessy v apparature sverkhsylnykh tokov. – L.: Enerhoyzdat, Lenynhr. otd., 1981, p. 200.\r\n[19] Chemerys V. T., Podoltsev A. D. Prymenenye ynduktyvnykh nakopyteley dlya uskorenyya provodnykov // Elektrychestvo, 1984, No. 8, pp. 37-41.\r\n[20] Chemerys V. T., Podoltsev A. D., Vaskivskyi Yu. N., Petrovskyi V. P. Prymenenye ynduktyvnoho nakopytelya enerhyy dlya uskorenyya provodyashchykh tel // Elektrychestvo, 1985, No. 1, pp. 53-54.\r\n[21] Kuchinskyi V., Larionov B., Silin V. Electromagnetic coil accelerator // The First Intern. Conf. on All Electric Combat Vehicle, Conference Proceedings. – Haifa, Israel, 14—17 May 1995, pp. 255-259.\r\n[22] Burtsev V. A., Kalynyn N. V., Luchynskyy A. V. Elektrycheskyy vzryv provodnykov y eho prymenenye v elektrofyzycheskykh ustanovkakh. – M.: Enerhoatomyzdat, 1990. – 289 s.\r\n[23] Knopfel H. Sverkhsyl’nye ympul’snye mahnytnye polya. – M.: Myr, 1972, p. 392.\r\n[24] Chemerys V. T. Mnohostupenchatyy ynduktsyonnyy uskorytel: poisk tekhnicheskikh resheniy // Artilleryyskoye i strelkovoye vooruzheniye, 2011, No. 3, pp. 45-57.\r\n[25] Kaye R. J., Shokair I. R., Wawrik R. W. Design and evaluation of coils for a 50 mm diameter induction coilgun launcher // IEEE Trans. on Magnetics. – January 1995, Vol. 31, № 1, pp. 478-483. DOI: https://doi.org/10.1109/20.364621\r\n[26] Chemerys, V. T. Obchyslyuvalno-keruyucha systema dlya doslidzhennya rukhu dinamichnykh obyektiv // Tekhnich. elektrodinamika, 1995, No. 3, pp. 72-73.