Аналіз варіантів модернізації спеціальних машин радіаційної, хімічної, біологічної розвідки

  • В. А. Слободяник Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України https://orcid.org/0000-0001-5901-873X
  • Д. М. Севост’янов Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України https://orcid.org/0000-0002-9414-6435
Ключові слова: модернізація спеціальних машин радіаційної розвідки, модернізація спеціальних машин хімічної розвідки, модернізація спеціальних машин біологічної розвідки, критерій «ефективність-вартість», оптимальний варіант модернізації спеціальних машин

Анотація

Розглянуто варіанти модернізації спеціальних машин радіаційної, хімічної, біологічної розвідки. На основі використання критерію «ефективність—вартість» проведено теоретичне обгрунтування оптимального варіанту модернізації цих машин.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Метрики

Завантаження метрик ...

Біографії авторів

В. А. Слободяник, Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України

кандидат технічних наук

 

 

Д. М. Севост’янов, Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України

інженер

 

 

Посилання

Bychkov A. M., Slobodyanyk V. A., Dolhalenko O. V. Analiz stanu ta perspektyv rozvytku osnovnykh zrazkiv ozbroyennya ta viys’kovoyi tekhniky radiatsiynoho, khimichnoho, biolohichnoho zakhystu // Zb. nauk. prats’ TsNDI OVT ZS Ukrayiny. – Vyp. № 2(45). – 2012. – S. 40—47.

Saaty T. Analytycheskoe planyrovanye. Orhanyzatsyya system / T. Saaty, K. Kerns. – M.: Radyo y svyaz’, 1991. – 224 s.

Polehen’ko A. F. Metod analyza yerarkhyy: nekotorye aspekty praktycheskoho prymenenyya / K. B. Krukovskyy-Synevych, A. F. Polehen’ko, O. P. Korostelev. – K.: TsNYY VVT VS Ukrayny, 2011. – 152 s.

Nohyn V. D. Uproshchennyy varyant metoda analyza yerarkhyy na osnove nelyneynoy svertky kryteryev // Zh. vychysl. matem. y matem. fyz. – T. 44. – № 7. – 2004. – S. 1261—1270.

Nedosekin A. Fuzzy Financial Management [Elektronnyy resurs] / A. Nedosekin. – Moscow: AFA Library, 2003. – 184 r. – Available at: http://www.mirkin.ru/_docs/book0308_033.pdf.

Osnovy teoryy nechetkykh mnozhestv / Ynternet unyversytet ynformatsyonnykh tekhnolohyy – dystantsyonnoe obrazovanye Moskovskoho enerhetycheskoho unyversyteta. – 2006. – 42 s. – Available at: http://www.info@intuit.ru

Опубліковано
2014-09-23
Як цитувати
Слободяник, В. А. і Севост’янов, Д. М. (2014), «Аналіз варіантів модернізації спеціальних машин радіаційної, хімічної, біологічної розвідки», Озброєння та військова техніка, No. 3(3), с. 63-68. DOI: https://doi.org/10.34169/2414-0651.2014.3(3).63-68.
Розділ
ВИРОБНИЦТВО, МОДЕРНІЗАЦІЯ, РЕМОНТ